Katedra obchodného podnikania vznikla 01.12.2013 transformáciou Katedry marketingu a obchodu, ktorá nadviazala na tradície Katedry marketingu (vznikla vo februári 1997). Katedra je nositeľom bakalárskeho študijného programu 3.3.9. Obchodné podnikanie, pričom zabezpečuje výučbu predmetov vo všetkých študijných programoch fakulty. Predmety sú orientované na oblasť obchodu, služieb, cestovného ruchu, marketingu a logistiky. Členovia katedry sa zúčastňujú na vybraných prednáškach doma aj v zahraničí, spolupracujú s externým prostredím a pravidelne sa zapájajú do podujatí v rámci Týždňa vedy a techniky. Katedra od roku 2013 spoluvytvára tradíciu v organizovaní medzinárodnej vedeckej konferencie s názvom Marketing manažment, finančné a sociálne aspekty podnikania, kde existuje priestor pre výmenu poznatkov na medzinárodnej úrovni. Členovia katedry sa zapojili a zapájajú do projektov z rozličných oblastí z národnej alebo európskej podpory.

Katedra spolupracuje alebo v minulosti spolupracovala s rôznymi pracoviskami iných vysokých škôl a univerzít, z ktorých môžeme uviesť:

  • Fakulta podnikohospodářská, Vysoká škola ekonomická v Prahe,
  • Ekonomicko správní fakulta, Masarykova univerzita v Brne,
  • Ekonomická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budejoviciach,
  • University of Information Technology and Management in Rzeszow,
  • Ekonomická fakulta, Technická univerzita v Košiciach,
  • a ďalšie.

 

Vedúci katedry počas jej existencie:

1997 - 2000 doc. Ing. František GURSKÝ, CSc.
2000 - 2003 doc. Dr. Margita MESÁROŠOVÁ, CSc.
2003 - 2004 doc. Ing. Matej POLÁK, PhD.
2005 - 2005 Ing. Martin BECA, PhD.
2005 - 2007 doc. Ing. Vanda LIESKOVSKÁ, PhD.
2007 - 2008 doc. Ing. Matej POLÁK, PhD.
2008 - 2009 Ing. Jozef GAJDOŠ
2009 - 2013 Ing. Jana NAŠČÁKOVÁ, PhD.
2013 - 2015 prof. Ing. Bohuslava MIHALČOVÁ, PhD., EUR ING.
2015 - 2019 Ing. Jozef GAJDOŠ, PhD.
2019 - súčasnosť Ing. Katarína PETROVČIKOVÁ, PhD.