Katedra obchodného podnikania vznikla 1.12.2013 transformáciou Katedry marketingu a obchodu, ktorej pôvodným predchodcom bola Katedra marketingu (vznikla vo februári 1997). Katedra je nositeľom bakalárskeho študijného programu 3.3.9. Obchodné podnikanie, vďaka čomu predstavuje jednu z nosných katedier Podnikovohospodárskej fakulty.

Úlohou katedry je podieľať sa na príprave vysokoškolsky vzdelaných odborníkov pri zabezpečovaní predmetov orientovaných na obchod a marketing. Osobitnú úlohu zohráva katedra pri výchove bakalárov v študijnom odbore 3.3.9 Obchodné podnikanie, v ktorom zabezpečuje výučbu špecializovaných predmetov orientovaných na marketing, obchod, služby, cestovný ruch, reklamu a obchodnú prevádzku.

Členovia katedry spolupracujú a sa zúčastňujú na vybraných prednáškach doma aj v zahraničí a zároveň spolupracujú s externým prostredím. Pravidelne sa zapájajú do podujatí v rámci Týždňa vedy a techniky a podieľajú a na výučbe predmetov vo všetkých študijných programoch fakulty. Od roku 2013 založili spoločne s Katedrou finančného riadenia podniku tradíciu v organizovaní medzinárodnej vedeckej konferencie s názvom Marketing manažment, finančné a sociálne aspekty podnikania, kde vytvárajú priestor pre výmenu poznatkov na medzinárodnej úrovni.

Na katedre aktuálne pôsobia 2 profesori, 2 docenti, 5 odborní asistenti s PhD. a 1 interný doktorand.