Katedra obchodného podnikania vznikla 1.12.2013 transformáciou Katedry marketingu a obchodu, ktorej pôvodným predchodcom bola Katedra marketingu (vznikla vo februári 1997). Katedra je nositeľom bakalárskeho študijného programu Obchodné podnikanie, vďaka čomu predstavuje jednu z nosných katedier Podnikovohospodárskej fakulty.

Úlohou katedry je podieľať sa na príprave vysokoškolsky vzdelaných odborníkov pri zabezpečovaní predmetov orientovaných na obchod a marketing. Osobitnú úlohu zohráva katedra pri výchove bakalárov v študijnom odbore Obchodné podnikanie, v ktorom zabezpečuje výučbu špecializovaných predmetov orientovaných na marketing, obchod, služby, cestovný ruch, reklamu a obchodnú prevádzku.

Členovia katedry spolupracujú a sa zúčastňujú na vybraných prednáškach doma aj v zahraničí a zároveň spolupracujú s externým prostredím. Pravidelne sa zapájajú do podujatí v rámci Týždňa vedy a techniky a podieľajú a na výučbe predmetov vo všetkých študijných programoch fakulty. Od roku 2013 založili spoločne s Katedrou finančného riadenia podniku tradíciu v organizovaní medzinárodnej vedeckej konferencie s názvom Marketing manažment, finančné a sociálne aspekty podnikania, kde vytvárajú priestor pre výmenu poznatkov na medzinárodnej úrovni.

Na katedre aktuálne pôsobia 1 profesor, 3 docenti, 3 odborní asistenti s PhD.

Externí spolupracovníci katedry:  

prof. PhDr. Miroslav Foret, CSc. 
Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů,Institut mezinárodního managementu a marketingu, Praha, Česká republika  

doc. Ing. Marie Hesková, CSc.
Vysoká škola regionálních a evropských studií, z. ú., katedra managementu a marketingu, České Budějovice, Česká republika  

doc. Ing. Jitka Langhamrová, CSc.
Vysoká škola ekonomická v Prahe, Fakulta informatiky a štatistiky,  Katedra demografie, Česká republika  

doc. Ing. Pavel Štrach, Ph.D., Ph.D.; Ing. Eva Jaderná, Ph.D.
ŠKODA AUTO Vysoká škola, Katedra marketingu a managementu Mladá Boleslav  Česká republika 

prof. Rešetnikova Irina Leonidovna
Kijevská ekonomická univerzita  Vadima Getmana, Katedra marketingu, Kijev, Ukrajina  

associate professor Khoich Aizhan, PhD. 
L. N. Gumilyov Eurasian National University, Faculty of Economics, Katedra ekonómie, Kazakhstan 

prof. Mgr. Peter Štarchoň, PhD.
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu, Katedra marketingu