V akademickom roku 2022/2023 máte opäť možnosť uchádzať sa o učiteľskú alebo zamestnaneckú mobilitu v rámci programu Erasmus+ KA107 (spolupráca s partnerskými krajinami).

Prehľad partnerských univerzít, na ktoré je možné sa prihlásiť, ako aj typ mobility (výučba/školenie):

  • Čína – Ningbo University (učiteľská a zamestnanecká mobilita),
  • Južná Kórea – Solbridge International School of Business (učiteľská mobilita),
  • Vietnam – National Economics University (učiteľská a zamestnanecká mobilita),
  • Juhoafrická republika – Cape Peninsula University of Technology (učiteľská a zamestnanecká mobilita).

Účastníkom bude poskytnutý grantový príspevok z programu Erasmus+.

Pedagogickí zamestnanci sú povinní počas učiteľskej mobility odučiť minimálne 8 vyučovacích hodín za 1 pracovný týždeň. Minimálna dĺžka trvania mobility (bez dní potrebných na cestu) je 5 dní.

Podmienky prihlásenia pedagogických a nepedagogických zamestnancov na mobility za účelom výučby / školenia:

  • CV a motivačný list v anglickom jazyku. Uchádzač je zároveň povinný uviesť v motivačnom liste súvislosť danej mobility s jeho odborným zameraním na EU v Bratislave;
  • Povinnou súčasťou prihlášky je súhlas nadriadeného s vycestovaním;
  • Podrobný program mobility s výberom partnerskej inštitúcie;
  • Dokumenty je potrebné doručiť vnútornou poštou na Oddelenie medzinárodnej mobility - Mgr. Veronike Králikovej alebo e-mailom na  do 31. októbra 2022.
 
erasmus-ka107-22-23-staff-plagat-sk.png