Načítavam stránku...

logo-erasmus-blue.png

Erasmus+ je mobilitný program Európskej únie financovaný z prostriedkov Európskej komisie. Je zameraný na modernizáciu a zvyšovanie kvality vysokoškolského vzdelávania v Európe a inde vo svete. Študentom a zamestnancom vysokých škôl dáva možnosť zlepšiť si svoje zručnosti a rozšíriť si možnosti zamestnania sa po skončení štúdia. Mobility v programe Erasmus+ sa realizujú na základe tzv. kľúčových akcií. Kľúčová akcia KA103 ponúka možnosť vycestovať na mobilitu v rámci Európy (všetky členské štáty EÚ a nečlenské štáty EÚ – Macedónsko, Turecko, Lichtenštajnsko, Island a Nórsko).

Typy mobilít Erasmus+

V rámci programu ERASMUS+ môžeš ako študent absolvovať 3 základné typy mobilít akcie KA103:

 • Erasmus+ mobilita študentov (študuješ napr. semester na zahraničnej univerzite - o tomto type je táto stránka),
 • Erasmus+ zahraničná stáž (stáž v podniku v zahraničí - bližšie info tu).
 • Erasmus+ absolventská stáž (tak isto stáž v podniku v zahraničí, ale hlásiš sa ako študent a odchádzaš na ňu ako absolvent - bližšie info tu alebo na stránke konzorcia WorkSpace Europe, ktoré tieto stáže pre Ekonomickú univerzitu v Bratislave zabezpečuje),

alebo mobilitu akcie KA107:

 • Erasmus+ mobilita študentov mimo krajín Európskej únie (študuješ napr. semester na zahraničnej univerzite mimo Európskej únie - bližšie info tu).

 

Kto sa môže prihlásiť a kde môže študovať

Kto sa môže prihlásiť?

 • študent denného aj externého štúdia ktoréhokoľvek stupňa štúdia (I., II. a aj III.), ktorý:
  • v čase vycestovania má úspešne absolvovný 1. ročník I. stupňa štúdia (je zapísaný v 2. ročníku I. stupňa štúdia alebo vyššom),
  • a nemá ešte vyčerpanú povolenú dĺžku účasti (na každom stupni štúdia môže byť na Erasme+ 12 mesiacov, a to vrátane stáží v podnikoch),
 • prenos predmetu ťa nediskvalifikuje, ale pre istotu sa informuj u prodekana pre medzinárodné vzťahy.

Na ktorú univerzitu môžem ísť?

 • všeobecný zoznam partnerských univerzít nájdeš na stránke našej univerzity, na všetky tieto univerzity sa môžeš prihlásiť,
 • odporúčame pozrieť si študijné programy / ponúkané predmety univerzít, aby sa predmety čo najviac zhodovali s tými, ktoré by si mal na PHF EU.

Ako sa prihlásiť a výberové konanie

Nominácia študentov 

 • každá fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave môže nominovať určitý počet študentov (konkrétne PHF EU na akademický rok 2020/2021 môže nominovať 20 študentov) a neobmedzený počet náhradníkov,
 • nominovaní vycestujú určite, vycestovanie náhradníkov závisí od priebežného čerpania finančných prostriedkov určených na Erasmus+ na univerzite, ako aj od prípadného navýšenia finančných prostriedkov určených na Erasmus+ zo strany SAAIC, ale po minulé roky vycestoval takmer každý náhradník z našej fakulty.

Ako sa prihlásim? 

 • prihlášku si vyplníš v systéme Study Abroad (ak by bol problém, riešenie nájdeš v manuáli), okrem prihlášky do systému nahráš aj:
  • štruktúrovaný životopis v anglickom a slovenskom jazyku (prípadne ešte jazyku štúdia, ak je iný ako anglický) – odporúčame použiť európsku formu životopisu Europass,
  • motivačný list v anglickom a slovenskom jazyku (prípadne ešte jazyku štúdia, ak je iný ako anglický),
  • výpis známok dovtedy absolvovaných skúšok v anglickom jazyku (potvrdený študijným oddelením),
  • predbežný prehľad predmetov, ktoré chceš v zahraničí študovať,
 • vyplnenú prihlášku vytlačíš 2x a ostatné dokumenty 1x a odovzdáš na podateľni PHF EU (pre Ing. Mateja Hudáka, PhD.),
 • termín na prihlásenie na mobility v akademickom roku 2020/2021 je do 17. februára 2020.

Budem nominovaný alebo náhradník? 

 • o tom rozhodne výberové konanie, na ktorom sa ťa členovia výberovej komisie opýtajú zopár otázok v jazyku štúdia v zahraničí a zhodnotia tebou predložené dokumenty,
 • výberové konanie na akademický rok 2020/2021 sa uskutoční koncom februára 2020 (termín bude upresnený),
  • kritériá fakultného výberového konania na akademický rok 2020/2021,
  • ustanovenie výberovej komisie fakultného výberového konania na akademický rok 2020/2021,
  • program fakultného výberového konania na akademický rok 2020/2021.

Pred vycestovaním na Erasmus+

Pred vycestovaním na Erasmus+ 

 • očakávaj inštrukcie z Oddelenia medzinárodných mobilít (OMM) na Ekonomickej univerzite v Bratislave, ktoré ti prídu mailom približne v polovici marca, postupne nahrávaj všetky potrebné dokumenty do Study Abroad,
 • bude ťa kontaktovať aj zahraničná univerzita s inštrukciami (zvyčajne vyplnenie zápisných listov a pod.) - pozor na termíny!,
 • s fakultou musíš vyriešiť Learning Agreement a uvoľnenie zo štúdia, čiže:
  • Learning Agreement:
   • zahraničná univerzita zverejní zoznam predmetov, ktoré môžeš študovať (pošle mailom, uvidíš ich po prihlásení do ich systému a pod.),
   • pozrieš si predmety, ktoré máš v AISe zapísané na daný semester a v zozname predmetov zahraničnej univerzity si nájdeš čo najviac podobné predmety,
   • na Erasme+ musíš absolvovať minimálne 5 predmetov alebo 30 kreditov (inak budeš mať znížený grant),
   • mailom napíšeš prodekanovi pre medzinárodné vzťahy predmety, ktoré máš v AISe zapísané na daný semester a predmety zahraničnej univerzity, ktorými si ich chceš nahradiť,
   • prodekan pre medzinárodné vzťahy ti predmety schváli, alebo spolu vyberiete vhodnejšiu kombináciu predmetov,
   • po tomto schválení vypíšeš Learning AgreementStudy Abroad (alebo na tlačive zo zahraničnej univerzity, ak si vyžadujú vlastné tlačivo) a donesieš ho (prípadne mailom pošleš) na podpis prodekanovi pre medzinárodné vzťahy,
   • podpísaný Learning Agreement nahráš do Study Abroad,
  • uvoľnenie zo štúdia:
   • po tom, ako ti prodekan pre medzinárodné vzťahy podpíše Learning Agreement a OMM vystaví Potvrdenie študijnom pobyte v zahraničí, adresuješ p. dekanovi Žiadosť o uvoľnenie zo štúdia,
   • k tejto žiadosti priložíš kópiu Potvrdenia študijnom pobyte v zahraničí,
   • študijné oddelenie ti vystaví Rozhodnutie o uvoľnení zo štúdia,
 • po skompletizovaní všetkých dokumentov s tebou OMM podpíše Finančnú zmluvu (pozor, na Erasmus+ bez tejto zmluvy nesmieš vycestovať!),
 • ak nastane problém pri komunikácii so zahraničnou univerzitou, neváhaj kontaktovať prodekana pre medzinárodné vzťahy, alebo OMM.

Počas pobytu na Erasme+

 • ak sa predmet, ktorý máš študovať, neotvorí, alebo sa prekrýva s iným predmetom, kontaktuješ prodekana pre medzinárodné vzťahy a spolu vyberiete náhradný predmet,
 • pri takejto zmene predmetov po jej schválení prodekanom pre medzinárodné vzťahy nezabudni:
  • vypísať časť Learning Agreementu s názvom Changes during the mobility,
  • a poslať ju prodekanovi pre medzinárodné vzťahy na podpis,
 • v prípade problémov kontaktuj prodekana pre medzinárodné vzťahy alebo OMM,
 • okrem toho už len študuješ, spoznávaš krajinu, nových ľudí, užívaš si študentský život.

Po návrate z Erasmu+

 • vyplníš Správu študenta cez online portál EU Survey a vykonáš záverečný online jazykový test prostredníctvom portálu OLS (linky ti prídu po návrate z mobility mailom),
 • adresuješ p. dekanovi Žiadosť o uznanie skúšok absolvovaných v zahraničí, ku ktorej priložíš:
  • originál Transcript of Records (výpis známok) - nepodpísané výpisy známok zo študijného systému (ekvivalent AISu) nie sú akceptované,
  • originál Letter of Confirmation (potvrdenie o dĺžke pobytu),
  • prodekanovi pre medzinárodné vzťahy pošleš mailom vyplnené tlačivo Proof of Recognition,
 • môžu nastať aj nasledovné situácie:
  • niektoré univerzity potvrdzujú dĺžku pobytu priamo na výpis známok - odovzdáš len tento spoločný dokument,
  • niektoré univerzity zasielajú dokumenty mailom elektronicky podpísané - mail zo zahraničnej univerzity prepošleš prodekanovi pre medzinárodné vzťahy,
  • niektoré univerzity zasielajú dokumenty (či už v papierovej, alebo elektronickej forme) priamo prodekanovi pre medzinárodé vzťahy - prodekan pre medzinárodné vzťahy ťa kontaktuje, že už časť dokumentov došla a je potrebné predložiť zvyšné dokumenty,
  • niektoré univerzity zasielajú dokumenty (či už v papierovej, alebo elektronickej forme) priamo univerzitnému koordinátorovi na Oddelenie medzinárodných mobilít (OMM) na Ekonomickej univerzite v Bratislave - kontaktuj prodekana pre medzinárodné vzťahy, aby si dokumenty vyžiadal,
 • po podpise p. dekana ti študijné oddelenie vystaví Rozhodnutie o uznaní skúšok (resp. Rozhodnutie o uznaní skúšok a predpise rozdielových skúšok),
 • všetky potrebné dokumenty nahráš do Study Abroad a kontaktuješ koordinátora z OMM,
 • v prípade predpísania rozdielovych skúšok (až po ich predpísaní, čiže po obdržaní rozhodnutia) kontaktuješ príslušných skúšajúcich,
 • v prípade nejasností alebo problémov kontaktuj prodekana pre medzinárodné vzťahy.

 

Fotogaléria

 

FaLang translation system by Faboba

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?