Vážení kolegovia,

v súčasnosti je otvorená Erasmus+ výzva pedagogických a nepedagogických zamestnancov na mobilitu Erasmus+ na akad. rok 2023/2024 v rámci 1. kola prihlasovania (mobilitu je možné absolvovať v období od 01.10.2023 - 31.01.2024 vrátane).

Vzhľadom na finančné prostriedky pridelené Slovenskou akademickou asociáciou pre medzinárodnú spoluprácu (SAAIC) je možné za Podnikovohospodársku fakultu nominovať:

  • 3 účastníkov na mobilitu za účelom výučby,
  • 4 účastníka na mobilitu za účelom školenia,

s dĺžkou trvania od minimálne 2 do maximálne 7 dní / 1 mobilita a neobmedzený počet náhradníkov.

Povinnou súčasťou prihlášky k výberovému konaniu je životopis a motivačný list v anglickom jazyku (v slovenskom jazyku v prípade mobilít do Českej republiky). Uchádzač je zároveň povinný uviesť v motivačnom liste súvislosť danej mobility s jeho odborným zameraním na EU v Bratislave, ako aj predbežný program mobility s výberom prijímajúcej inštitúcie/podniku. Je vysoko odporúčané, aby prijímajúca inštitúcia bola jednou z Erasmus+ partnerských inštitúcií EU v Bratislave, prípadne môže ísť o inštitúciu (podnik/firmu), ktorej zameranie priamo súvisí s odborným profilom účastníka.

Prijímajúcu inštitúciu bude možné zmeniť len na základe žiadosti adresovanej prorektorovi pre medzinárodné vzťahy. V žiadosti účastník uvedie relevantné dôvody, prečo bolo potrebné zmeniť prijímajúcu inštitúciu.

V záujme dodržania hlavných princípov programu Erasmus+ je na mobilitu možné vycestovať len 1 deň pred mobilitou, pričom prerušenie mobility (ak je to relevantné) je možné uskutočniť len po ukončení mobility. V prípade nedodržania daných podmienok bude táto skutočnosť považovaná za porušenie pravidiel programu Erasmus+ a vzniknuté náklady si bude musieť účastník znášať sám.

Uchádzači, ktorí budú vybraní na mobilitu za účelom výučby alebo školenia sú zároveň povinní zúčastniť sa diseminačného stretnutia na EU v Bratislave po absolvovaní mobility, a to na základe pokynov príslušnej fakulty.

Všetci záujemcovia, ktorí sa budú uchádzať o mobilitu, si musia vyplniť a vytlačiť Prihlášku na zamestnaneckú/učiteľskú mobilitu, ktorá je prístupná na internetovej stránke EU v Bratislave: https://euba.sk/medzinarodne-vztahy/odchadzajuci-zamestnanci/erasmus-v-eu#dokumenty-a-formulare

Pozor, termín na podanie prihlášky je 29. septembra 2023.

 

Výberová komisia menovaná dekanom PHF EU po termíne na odovzdanie prihlášok zhodnotí predložené materiály a zostaví nominačnú listinu za PHF EU. Nekompletné prihlášky, ako aj prihlášky bez podrobného rámcového programu, bez prínosu mobility pre PHF EU a pre EU v Bratislave, ako aj bez súvisu s odborným zameraním učiteľa / zamestnanca, nebudú akceptované.