logo-erasmus-blue.png

V rámci programu Erasmus+ môžu študenti absolvovať praktické stáže v podnikoch v zahraničí. Dĺžka stáže je stanovená na 2 mesiace a je určená študentom Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Po ukončení štúdia je možné absolvovať Erasmus+ absolventskú stáž, na ktorú sa prihlasuje cez agentúru WorkSpace Europe.

Stáž je možné absolvovať v akomkoľvek podniku za podmienky, že náplň práce bude spadať pod oblasť ekonomiky alebo ekonómie a nedôjde ku krížovému financovaniu zo zdrojov Európskej únie (podnik, organizácia nesmie byť priamo financovaná zo zdrojov Európskej únie).

Bližšie informácie o Erasmus+ zahraničných stážach nájdete na stránke Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Všetci študenti, ktorí sa budú uchádzať o mobilitu, musia byť zaregistrovaní v on-line aplikácii Study Abroad, musia tam mať vytvorenú prihlášku na stáž 2020/2021 a nahraté všetky potrebné dokumenty. Okrem toho je potrebné Ing. Hudákovi, PhD. predložiť vyplnenú a podpísanú prihlášku na stáž 2020/2021.

Stáž je možné absolvovať v období október 2020 – september 2021.

Termíny na predloženie prihlášok na stáže v akademickom roku 2020/2021 sú:

  • 15. októbra 2020,
  • 15. decembra 2020,
  • 15. februára 2021,
  • 15. apríla 2021.