logo-erasmus-blue.png

V rámci programu Erasmus+ môžu študenti absolvovať praktické stáže v podnikoch v zahraničí. Dĺžka stáže je stanovená na 2 mesiace a je určená študentom Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Po ukončení štúdia je možné absolvovať Erasmus+ absolventskú stáž, na ktorú sa prihlasuje cez agentúru WorkSpace Europe.

Stáž je možné absolvovať v akomkoľvek podniku za podmienky, že náplň práce bude spadať pod oblasť ekonomiky alebo ekonómie a nedôjde ku krížovému financovaniu zo zdrojov Európskej únie (podnik, organizácia nesmie byť priamo financovaná zo zdrojov Európskej únie).

Bližšie informácie o Erasmus+ zahraničných stážach nájdete na stránke Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Všetci záujemcovia, ktorí sa budú uchádzať o mobilitu, si musia vyplniť a vytlačiť Prihlášku na stáž, ktorá je prístupná na internetovej stránke EU v Bratislave: https://euba.sk/medzinarodne-vztahy/odchadzajuci-studenti/erasmus-prakticke-staze#dokumenty-formulare

Okrem toho je potrebné Ing. Hudákovi, PhD. predložiť vyplnenú a podpísanú prihlášku na stáž 2023/2024.

Termíny na predloženie prihlášok na stáže v akademickom roku 2023/2024 sú:

  • 15. októbra 2023 (stáž je možné absolvovať v období október 2023 – január 2024),
  • 15. decembra 2023,
  • 15. februára 2024,
  • 15. apríla 2024.