logo-erasmus-blue.png

V rámci programu Erasmus+ môžu študenti absolvovať praktické stáže v podnikoch v zahraničí. Dĺžka stáže je stanovená na 2 mesiace a je určená študentom Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Po ukončení štúdia je možné absolvovať Erasmus+ absolventskú stáž, na ktorú sa prihlasuje cez agentúru WorkSpace Europe.

Stáž je možné absolvovať v akomkoľvek podniku za podmienky, že náplň práce bude spadať pod oblasť ekonomiky alebo ekonómie a nedôjde ku krížovému financovaniu zo zdrojov Európskej únie (podnik, organizácia nesmie byť priamo financovaná zo zdrojov Európskej únie).

Bližšie informácie o Erasmus+ zahraničných stážach nájdete na stránke Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Všetci študenti, ktorí sa budú uchádzať o mobilitu, musia byť zaregistrovaní v on-line aplikácii Study Abroad, musia tam mať vytvorenú prihlášku na stáž 2019/2020 a nahraté všetky potrebné dokumenty. Okrem toho je potrebné Ing. Dudáš Pajerskej, PhD. predložiť vyplnenú a podpísanú prihlášku na stáž 2019/2020.

Stáž je možné absolvovať v období október 2019 – september 2020.

Termíny na predloženie prihlášok na stáže v akademickom roku 2019/2020 sú:

  • 10. októbra 2019,
  • 15. decembra 2019,
  • 15. februára 2020,
  • 15. apríla 2020.