Fulbrightovo štipendium pre postgraduálne štúdium

(Fulbright Slovak Student Program)

Štipendium umožňuje šesť až deväťmesačný výskumný (Visiting Student Researcher) alebo študijný pobyt (Master's Degree Study) na univerzite alebo inej inštitúcii v USA v rámci vyhláseného školského roku.

Štipendium je určené pre všetky vedecké disciplíny s výnimkou klinickej medicíny a programov MBA a LL.M.

Uzávierka termínu podávania prihlášok na školský rok 2022 - 2023 je 30. júna 2021.

Všeobecné podmienky pre kandidátov sú:

 • ukončené úplné vysokoškolské vzdelanie na magisterskej úrovni (resp. inžinierskej);
 • výborné študijné výsledky;
 • výborná znalosť anglického jazyka (jazykový test TOEFL - skóre 95 / IELTS - skóre 7,5);
 • prednosť majú uchádzači bez súvislej akademickej alebo pracovnej skúsenosti v USA;
 • slovenské štátne občianstvo a trvalý pobyt v Slovenskej republike.

Komisia hľadá uchádzačky a uchádzačov, ktorí svojimi akademickými či osobnými záujmami dokážu prispieť k naplneniu mandátu Komisie - zvyšovať porozumenie medzi občanmi SR a občanmi USA.  V tomto zmysle sú v priebehu výberových konaní hodnotené nielen akademické výsledky, ale aj skúsenosti v pracovnom živote a sociálna angažovanosť.

Štipendium pokrýva mesačné životné náklady, základné zdravotné poistenie a spiatočnú letenku. Štipendium tiež zahŕňa aj úhradu školného, resp. školských poplatkov do výšky 19 000.- USD priamo hosťovskej inštitúcii (napr. registračné poplatky, poplatky za doklady vystavené hosťovskou inštitúciou, požadované študentské aktivity, vybavenie univerzitných pracovísk, počítačový účet, zdravotnícke služby, univerzitné zdravotné poistenie a pod). V prípade záujmu o študijný pobyt (Master's study) musí uchádzač zdokladovať dostatok finančných prostriedkov na pokrytie školného na celú dĺžku štúdia, ktoré prevyšujú sumu 19 000.- USD (hradenú štipendiom). Komisia nezabezpečuje ubytovanie v USA, ale štipendista je schopný si ho finančne pokryť zo štipendia.

Všetky kritériá, online prihášku ako aj podrobné inštrukcie nájdete online.

 

Granty pre vysokoškolských pedagógov, výskumných pracovníkov a odborníkov z praxe

Fulbright Slovak Scholar Program ponúka pre vysokoškolských učiteľov, výskumných pracovníkov a skúsených odborníkov z praxe príležitosť realizovať vedecký výskum alebo prednášať na vysokej škole alebo výskumnej inštitúcii v USA. Pobyt, ktorého cieľom je výskum alebo prednášanie, môže byť v trvaní 3 až 6 mesiacov. Prihlášky je možné podávať vo všetkých študijných a vedeckých odboroch okrem projektov v odboroch, kde sa vyžaduje priamy kontakt s pacientmi (klinická medicína).

Požiadavky na uchádzačov

 • Štátne občianstvo Slovenskej republiky
 • Ukončený tretí stupeň vysokoškolského štúdia (PhD.) alebo podobná úroveň pre uchádzačov z akademického prostredia, alebo rozsiahle odborné skúsenosti pre uchádzačov mimo akademického prostredia
 • Vynikajúce akademické, odborné alebo umelecké výsledky alebo iné dosiahnuté výsledky, ktoré uchádzača kvalifikujú na realizáciu navrhovaného projektu v USA
 • Odborná znalosť anglického jazyka zodpovedajúca navrhovanému projektu

Kritériá ovplyvňujúce výber

 • Prednosť majú uchádzači bez predchádzajúcej rozsiahlej skúsenosti v Spojených štátoch
 • Prednosť majú uchádzači s väzbami na inštitúciu vyššieho vzdelávania alebo výskumnú inštitúciu na Slovensku a s trvalým pobytom na Slovensku
 • Zdôvodnenie nutnosti realizácie výskumného projektu alebo prednáškovej činnosti v Spojených štátoch
 • Vysoká úroveň odborných znalostí a zručností v oblasti vedenia ľudí
 • Adaptabilita a osobnostné predpoklady uchádzačov, ktorými dokážu prispieť k vytváraniu komplexného a pravdivého obrazu o kultúre a spoločnosti svojej krajiny
 • Vôľa vrátiť sa na Slovensko, ďalej rozvíjať zručnosti získané v Spojených štátoch a podeliť sa o vedomosti na domovskej inštitúcii a v spoločnosti

Uzávierka termínu na podanie prihlášky na akademický rok 2022/2023 je 14. októbra 2021.

Všetky kritériá, online prihášku ako aj podrobné inštrukcie nájdete online.

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.