Študijné programy 1. stupňa

Ekonomika a manažment podniku

Absolventi študijného programu ekonomika a manažment podniku v študijnom odbore ekonómia a manažment sú spôsobilí vykonávať podľa dosiahnutého stupňa profesiu: Bc. (podnikový ekonóm a manažér) – podnikový ekonóm a manažér je schopný riešiť menej náročné ekonomické rozhodovacie problémy, nakoľko pozná a rozumie základným ekonomickým a manažérskym väzbám fungovania podniku. Absolventi študijného programu ekonomika a manažment podniku dokážu analyzovať jednoduché ekonomické javy a procesy v podniku a jeho okolí a na základe toho prijímať jednoduché manažérske rozhodnutia v súlade s najnovšími trendmi a požiadavkami hospodárskej praxe. Sú spôsobilí riešiť stredne náročné úlohy na rôznych manažérskych funkciách na nižšom a strednom stupni riadenia podniku, a to najmä z oblastí podnikových financií, daní, účtovníctva, finančno-ekonomických analýz a manažmentu podniku a jeho zdrojov. Majú tiež teoretické a praktické znalosti a zručnosti z oblasti národohospodárskych a podnikovohospodárskych disciplín, práva, medzinárodného obchodu, marketingu, matematiky, štatistiky a informatiky ako kvantitatívnej náplne profilu absolventa. Ako jediní absolventi fakúlt s ekonomickým zameraním v regióne východného Slovenska získavajú konkurenčnú výhodu vykonaním štátnej skúšky z účtovníctva, ktorá podporí uplatnenie sa absolventov v oblasti vedenia účtovníctva vo výrobných podnikoch, ale aj v podnikoch rôzneho zamerania obchodu a služieb. Manažérske uplatnenie nájdu v rôznych typoch podnikov v súkromnom i verejnom sektore. Vzhľadom na odborné komunikačné zručnosti z cudzích jazykov sa dobre uplatnia aj v internacionálnom ekonomickom prostredí, ako sú napr. transnacionálne korporácie, spoločné podniky so zahraničnou účasťou či priamo v zahraničných podnikoch.

Obchodné podnikanie

Absolventi študijného programu obchodné podnikanie v študijnom odbore ekonómia a manažment sú spôsobilí vykonávať podľa dosiahnutého stupňa profesiu: Bc. (obchodný špecialista) – špecialista v obchodných podnikoch a podnikoch služieb nachádza uplatnenie v rôznych typoch podnikov ako obchodný prevádzkar, obchodný zástupca tým, že ovláda problematiku podnikovej a obchodnej prevádzky, dokáže riešiť operatívne a strategické podnikateľské problémy, má znalosti o základných podnikových funkciách a zároveň znalosti o základných obchodno-záväzkových vzťahoch a obchodných aktivitách medzi podnikateľskými subjektmi. Absolventi sa vedia uplatniť aj na miestach kvalitárov i obchodných technológov. Majú tiež teoretické a praktické znalosti a zručnosti z oblasti marketingu, obchodu a služieb, strategického a medzinárodného marketingu, prevádzky maloobchodnej jednotky, výskumu trhu, logistiky, kvantitatívnych metód v marketingu a ochrany spotrebiteľa. Ako jediní absolventi fakúlt s ekonomickým zameraním v regióne východného Slovenska získavajú konkurenčnú výhodu vykonaním štátnej skúšky z účtovníctva, ktorá podporí uplatnenie sa absolventov v oblasti vedenia účtovníctva vo výrobných podnikoch, ale aj v podnikoch rôzneho zamerania obchodu a služieb. Vzhľadom na odborné a komunikačné zručnosti z cudzích jazykov sa dobre uplatnia aj v internacionálnom podnikaní, ako sú napr. transnacionálne korporácie, spoločné podniky so zahraničnou účasťou, prípadne priamo v zahraničných podnikoch a pod.

 

Študijné programy 2. stupňa

Finančné riadenie podniku

Absolventi študijného programu finančné riadenie podniku v študijnom odbore ekonómia a manažment sú spôsobilí vykonávať podľa dosiahnutého stupňa profesiu: Ing. (podnikový ekonóm a manažér) – podnikový ekonóm a manažér je schopný riešiť zložité ekonomické a manažérske rozhodovacie problémy podniku a zabezpečovať ich implementáciu s využitím optimalizačných metód a nástrojov v súlade s najnovšími trendmi a požiadavkami hospodárskej praxe. Absolventi získavajú teoretické a praktické znalosti a zručnosti z manažmentu rizika v podnikoch, finančného manažmentu, manažmentu inovácií, manažérstva kvality, controllingu, krízového manažmentu, finančných trhov, finančných analýz a plánovania, daňových systémov, informačných systémov, ako aj strategického a projektového manažmentu potrebných na vedenie zložitých tímov pracovníkov a samostatné riadenie projektov. Absolventi majú možnosť nadobudnutia praktických spôsobilostí a zručností vo vyučovacom procese, na ktorom participujú aj významní odborníci z praxe pôsobiaci v regióne východného Slovenska. Touto profiláciou a poznaním fungovania medzinárodného finančného systému, investovania, platobnej bilancie a poznatkov z oblasti medzinárodného podnikania sú schopní analyzovať zložité súvislosti ekonomických procesov a manažérskych činností v podniku, čo ich predurčuje k vykonávaniu stredných a vrcholových ekonomických manažérskych funkcií. Sú schopní vykonávať vrcholové manažérske funkcie v podniku ako manažér univerzalista a špecialista. Vzhľadom na odborné a komunikačné zručnosti sa dobre uplatnia aj v internacionálnom prostredí, ako sú napr. transnacionálne korporácie, spoločné podniky so zahraničnou účasťou, prípadne priamo v zahraničných podnikoch a pod.

Podnikový obchod a marketing

Absolventi študijného programu podnikový obchod a marketing v študijnom odbore ekonómia a manažment sú spôsobilí vykonávať podľa dosiahnutého stupňa profesiu: Ing. (marketingový manažér) – marketingový manažér, marketingový analytik, manažér nákupu, manažér predaja, produktový manažér či špecialista pre obchod, distribúciu a logistiku, marketingovú komunikáciu, výskum trhu, obchodné operácie, ako aj  spotrebiteľskú politiku dokáže riešiť komplexné marketingové problémy vyžadujúce strednodobé a dlhodobé rozhodnutia. Absolventi disponujú znalosťami o elementoch marketingového mixu a postupoch ich efektívnej syntézy, sú schopní modelovať virtuálne správanie spotrebiteľských subjektov a ich interakciu na marketingové prostredie, poznajú metódy riadenia obchodných systémov, sú pripravení pre pôsobenie v širokospektrálnej podnikovohospodárskej praxi so znalosťou poznatkov zameraných na uplatňovanie marketingovej filozofie a využívanie marketingových nástrojov. Dokážu analyzovať a hodnotiť komplexné problémy v podniku týkajúce sa marketingového riadenia, ako aj problémy obchodných systémov. Sú schopní navrhovať a implementovať alternatívy rôznorodých koncepcií marketingového mixu podľa najnovších poznatkov marketingovej teórie a zároveň posudzovať interakciu subjektov trhu s komplexným marketingovým prostredím podnikateľského subjektu. Získané poznatky z oblasti uplatnenia moderných marketingových nástrojov, tvorby marketingových koncepcií, fungovania obchodných systémov umožnia absolventom úspešne manažovať tímy pracovníkov, samostatne navrhovať projekty a preberať zodpovednosť za komplexné riešenia obchodných a marketingových činností v podniku. Odborný profil zodpovedá získaným skúsenostiam z aplikácie súboru kvalitatívnych a kvantitatívnych metód v marketingu, návrhu koncepcií pre atribúty moderného marketingového mixu, formulácie a overovania hypotéz z trhových dát, experimentálnych postupov v hodnotení správania sa spotrebiteľských a obchodných subjektov na trhu, uplatňovania nových informačných technológií v obchode.