Študijný program III. stupňa

Ekonomika a manažment podniku

Absolventi študijného programu ekonomika a manažment podniku v študijnom odbore ekonómia a manažment získajú hlboké teoretické vedomosti z ekonómie a manažmentu s dôrazom na oblasť, ktorá je daná témou ich dizertačnej práce. Absolventi ovládajú vedecké metódy základného i aplikovaného výskumu v oblasti ekonomiky a manažmentu podniku. Dokážu exaktne definovať problémy, analyzovať ekonomické a manažérske javy a procesy v podniku, zovšeobecňovať a štandardizovať získané poznatky a prispievať k rozvoju ekonomicko-manažérskej teórie, metodológie a praxe a komplexne vnímať marketingovo-manažérske aspekty podnikania, čo predurčuje absolventov k ich uplatneniu aj na medzinárodnom trhu práce. Absolventi si taktiež osvoja zásady a metódy vedeckej práce základného i aplikovaného výskumu, schopnosť aplikovať teoretické poznatky v praxi a schopnosť prezentovať výsledky svojej práce aj v cudzom jazyku v rôznych sférach činností a typov podnikov. Absolventi ovládajú najnovšie vedecké a odborné poznatky, dokážu formulovať, testovať a overovať vedecké hypotézy, pracovať s trhovo-manažérskymi a marketingovými podnetmi, s cieľom ďalej rozvíjať a posúvať poznanie vednej disciplíny v intenciách udržateľného spoločensko-hospodárskeho rozvoja. Nachádzajú svoje uplatnenie najmä ako vysokoškolskí učitelia a vedeckí pracovníci. Uplatňujú sa aj ako vysokošpecializovaní odborníci v podnikovej a verejnej sfére na medzinárodnom trhu práce.