Študijný program 3. stupňa štúdia: ekonomika a manažment podniku v študijnom odbore ekonómia a manažment.