Členovia subodborovej komisie 6.1 ekonomika a manažmenet podniku na PHF odborovej komisie na EU v Bratislave ekonómia a manažment

Študijný program ekonomika a manažment podniku

Interní členovia OK

 1. doc. Ing. Emília Duľová Spišáková, PhD.
 2. prof. Ing. Vanda Lieskovská, PhD.
 3. doc. Ing. Eva Manová, PhD.
 4. doc. Ing. Silvia Megyesiová, PhD.
 5. prof. Ing. Bohuslava Mihalčová, PhD., PhD., EUR ING.
 6. doc. Ing. Martin Mizla, PhD.
 7. prof. Ing. Michal Pružinský, CSc.
 8. Dr. h. c. prof. RNDr. Michal Tkáč, CSc.
 9. doc. Ing. Michal Tkáč, PhD.

Externí členovia OK  

 1. doc. Ing. Radoslav Delina, PhD.
 2. doc. Ing. Josef Drábek, CSc.
 3. prof. Ing. Iveta Hajdúchová, PhD.

 Dokumenty OK

Organizačný a rokovací poriadok subOK PHF EU