Členovia subodborovej komisie 6.1 ekonomika a manažment podniku
na Podnikovohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach

pre študijný program ekonomika a manažment podniku v odbore ekonómia a manažment

Interní členovia subOK

 1. doc. Ing. Emília Duľová Spišáková, PhD.
 2. prof. Ing. Vanda Lieskovská, PhD.
 3. doc. Ing. Eva Manová, PhD.
 4. doc. Ing. Silvia Megyesiová, PhD.
 5. prof. Ing. Bohuslava Mihalčová, PhD., PhD., EUR ING.
 6. doc. Ing. Martin Mizla, PhD.
 7. prof. Ing. Michal Pružinský, CSc.
 8. Dr. h. c. prof. RNDr. Michal Tkáč, CSc.
 9. doc. Ing. Michal Tkáč, PhD.

Externí členovia subOK  

 1. doc. Ing. Radoslav Delina, PhD.
 2. doc. Ing. Josef Drábek, CSc.
 3. prof. Ing. Iveta Hajdúchová, PhD.

 Dokumenty subOK

Organizačný a rokovací poriadok subOK PHF EU