Členovia subodborovej komisie 6.1 ekonomika a manažmenet podniku
na Podnikovohospordárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach

pre Študijný program ekonomika a manažment podniku v odbore ekonómia a manažment

Interní členovia OK

 1. doc. Ing. Emília Duľová Spišáková, PhD.
 2. prof. Ing. Vanda Lieskovská, PhD.
 3. doc. Ing. Eva Manová, PhD.
 4. doc. Ing. Silvia Megyesiová, PhD.
 5. prof. Ing. Bohuslava Mihalčová, PhD., PhD., EUR ING.
 6. doc. Ing. Martin Mizla, PhD.
 7. prof. Ing. Michal Pružinský, CSc.
 8. Dr. h. c. prof. RNDr. Michal Tkáč, CSc.
 9. doc. Ing. Michal Tkáč, PhD.

Externí členovia OK  

 1. doc. Ing. Radoslav Delina, PhD.
 2. doc. Ing. Josef Drábek, CSc.
 3. prof. Ing. Iveta Hajdúchová, PhD.

 Dokumenty OK

Organizačný a rokovací poriadok subOK PHF EU