Štipendiá

 

Štipendijné predpisy

Vyhláška o priznávaní sociálneho štipendia

Štipendijný poriadok EU

Dokumenty, smernice, výročné správy a predpisy EU v Bratislave - odkaz na univerzitnú stránku venujúcu sa tejto oblasti

 

Sociálne štipendium

Nárok na priznanie sociálneho štipendia

Požadované prílohy

Spoločne posudzované osoby

Ročné zúčtovanie

Daňové priznanie

Finančné náhrady

Žiadosť o prehodnotenie sociálneho štipendia

Potvrdenie o nemocenských dávkach

 

Motivačné štipendium

Štipendiá všeobecne - Odkaz na univerzitnú stránku venujúcu sa tejto oblasti

 

Tehotenské štipendiá - nové (od 1. 4. 2021)

Tehotnej študentke, ktorá má trvalý pobyt v Slovenskej republike a nemá nárok na výplatu tehotenského (§ 47a zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 426/2020 Z. z.) sa v období od začiatku 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom priznáva tehotenské štipendium, najmä na účel pokrytia zvýšených výdavkov spojených so zdravotným stavom študentky, špeciálnymi materiálnymi potrebami a s prípravou na narodenie dieťaťa. Na tehotenské štipendium má študentka právny nárok (§ 96b zákona č. 131/2002 Z .z. o vysokých školách v platnom znení).

Za študentku sa na účely tehotenského štipendia považuje aj osoba, ktorej bolo štúdium prerušené z dôvodu tehotenstva.

Tehotenské štipendium sa priznáva na základe písomnej žiadosti študentky.

 

Ďalšie informácie:

Informácie Sociálnej poisťovne o nároku na tehotenské nájdete TU.

Legislatíva:

 

Školné a poplatky

Poplatky a interné smernice o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom na Ekonomickej univerzite v Bratislave

Poplatky  a interné smernice spojené so štúdiom na EU v Bratislave, vrátane PHF so sídlom v Košiciach

Formulár žiadosti o úpravu školného a čestné vyhlásenie nájdete aj na internej stránke fakulty Dokumenty a tlačivá