EU v Bratislave a jej fakulty vytvára všeobecne prístupné akademické prostredie aj vytváraním zodpovedajúcich podmienok štúdia pre študentov so špecifickými potrebami bez znižovania požiadaviek na ich študijný výkon.

Za študenta so špecifickými potrebami sa podľa § 100 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene doplnení niektorých zákonov považuje študent:

 1. so zmyslovým, telesným a viacnásobným postihnutím,
 2. s chronickým ochorením,
 3. so zdravotným oslabením,
 4. s psychickým ochorením,
 5. s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami,
 6. s poruchami učenia.

 

V zmysle § 100 ods. 4 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene doplnení niektorých zákonov, študent, ktorý súhlasí s vyhodnotením svojich špecifických potrieb, má podľa rozsahu a druhu špecifickej potreby nárok na podporné služby, najmä na:

 1. zabezpečenie možnosti využívať špecifické vzdelávacie prostriedky,
 2. individuálne vzdelávacie prístupy, najmä individuálnu výučbu vybraných predmetov pre študentov so zmyslovým postihnutím,
 3. osobitné podmienky na vykonávanie študijných povinností bez znižovania požiadaviek na študijný výkon,
 4. individuálny prístup vysokoškolských učiteľov,
 5. odpustenie školného v odôvodniteľných prípadoch, ak ide o štúdium dlhšie, ako je štandardná dĺžka príslušného študijného programu.

Podrobnosti o minimálnych nárokoch študenta so špecifickými potrebami na podporné služby podľa druhu špecifickej potreby ustanovuje vyhláška MŠVVaŠ SR č. 458/2012 Z.z. o minimálnych nárokoch študenta so špecifickými potrebami

Poskytnutie podporných služieb nie je automaticky nárokovateľné, je viazané na podanie písomnej žiadosti o zaradenie do evidencie študentov so špecifickými potrebami. Študent, resp. uchádzač sa so svojou žiadosťou o vyhodnotenie svojich špecifických potrieb obracia na fakultného koordinátora pre študentov so špecifickými potrebami.

HVASTOVÁ, Jozefína, Ing., PhD.

HVASTOVÁ, Jozefína, Ing., PhD.

Koordinátorka pre študentov so špecifickými potrebami

odborná asistentka

T11/13 +421557223224

Postup pri podaní žiadosti o primerané úpravy a podporné služby študenta so špecifickými potrebami

Vnútorný predpis Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach na zabezpečenie všeobecne prístupného akademického prostredia pre študentov so špecifickými potrebami

 

Tlačivá

Primerané úpravy a podporné služby pre študentov PHF EU v Bratislave so špecifickými potrebami v závislosti od charakteru ich špecifických potrieb

Potvrdenie o zdravotnom znevýhodnení

Potvrdenie o poruchách učenia

Žiadosť o zaradenie do evidencie študentov so špecifickými potrebami a súhlas s vyhodnotením špecifických potrieb

Žiadosť o primerané úpravy a podporné služby

Vyhlásenie o účelovom použití študijných materiálov