Podnikovohospodárska fakulta, ako aj celá Ekonomická univerzita v Bratislave sa chce neustále zlepšovať. Pomôžte nám, prosím, v tomto úsilí! Iba ak vieme, čo bolo z Vášho pohľadu dobré a čo zlé, vieme na to reagovať a zlepšiť sa, a tým vytvárať stále lepšie prostredie a podmienky predovšetkým pre Vás!

Preto pravidelne každý semester organizujeme Študentskú anketu - Prieskum názorov študentov na predmet / učiteľa.

Prieskum prebieha na všetkých fakultách Ekonomickej univerzity v Bratislave v spolupráci so Študentským parlamentom Ekonomickej univerzity a študentskými parlamentmi jednotlivých fakúlt.

V prieskume sa vyjadrujete ku všetkým vyučovaným predmetom v danom semestri akademického roka.

  • Prieskum sa realizuje prostredníctvom AISu.
  • Prieskum je anonymný a dobrovoľný, ale budeme radi ak nás pochválite za to dobré a poviete nám, čo robíme podľa Vás zle.
  • Prieskum sa vyhodnocuje až po skončení skúškového obdobia daného semestra a vedenie fakulty má prístup len ku súhrnným údajom.

Ďakujeme všetkým študentom, ktorí sa do prieskumu zapájajú a to, že Vaše pripomienky berieme vážne, nie sú len sľuby.

Vyhodnotenie "Prieskumu názorov študentov na predmet a učiteľa" - Zimný semester akad. roka 2023/2024

Účelom Prieskumu názorov študentov na predmet / učiteľa (1. a 2. stupeň štúdia) je umožniť študentom EU v Bratislave vyjadriť sa ku kvalite pedagogického procesu. Cieľom je získať informácie, ktoré budú viesť ku skvalitneniu pedagogickej práce a k prijatiu účinných opatrení v pedagogickej oblasti napomáhajúcich rastu kvality práce učiteľov a celej univerzity.

Na základe dotazníkového „prieskumu názorov študentov na predmet a učiteľa 2023/2024 ZS“ možno konštatovať, že študenti hodnotia kvalitu pedagogického procesu na Podnikovohospodárskej fakulte pozitívne. Oceňujú najmä príklady z praxe, prepojenie preberanej problematiky s praxou, ako aj možnosť tímovej práce a riešenie prípadových štúdií na cvičeniach/seminároch.

Z vyhodnotenia prieskumu vyplynuli a boli sformulované a prijaté nasledovné odporúčania a opatrenia:

  • Vyučujúci informujú študentov o podmienkach absolvovania predmetu na úvodnom stretnutí a dodržiavajú stanovené pravidlá podľa informačného listu s podrobným uvedením požiadaviek v informačnom súbore predmetu, ktorý je poskytnutý študentom. V prípade nejasností zo strany študentov sa budú vyučujúci snažiť prezentovať im tieto požiadavky opakovane. Základným predpokladom na získanie všetkých informácií je však osobná účasť študentov na prednáškach aj cvičeniach/seminároch.
  • V prípade, že študent má záujem o parciálnu tému, ktorá vhodne dopĺňa obsah predmetu a reflektuje nové poznatky a aktuálne trendy, vyučujúci zváži zahrnutie danej problematiky do preberaného učiva v rámci časovej kapacity predmetu.
  • Za účelom zvýšenia pozornosti a motivácie študentov počas výučby vyučujúci efektívne využívajú rôzne metódy vyučovania a učenia sa (napr. príklady, prípadové štúdie, projekty, prezentovanie výsledkov zadaní, diskusia, práca v skupinách, samostatná práca a i.). Vzhľadom na požiadavku je možné využívať široké spektrum metód a ich vzájomné kombinácie, vrátane inovatívnych a aktivizujúcich metód, postupne v ďalších predmetoch.
  • Z dôvodu hlbšej fixácie prebratého učiva vyučujúci budú klásť väčší dôraz na zhrnutie už prebraného učiva.
  • Na zvýraznenie nadväznosti tém sa vyučujúci zamerajú na jasné zadefinovanie cieľa a obsahu danej prednášky, cvičenia/semináru, aby študentom bol jasný prínos preberaného učiva pre zvýšenie efektivity práce počas vyučovania.
  • Vyučujúci ku koncu každého semestra propagujú študentom významnosť prieskumu, aby sa ho študenti zúčastňovali a to hlavne kvôli tomu, aby sa v zmysle ich pripomienok zvýšila kvalita vyučovacieho procesu na fakulte. V tejto aktivite budú aj naďalej pokračovať.

Milí študenti,

ďakujeme Vám za Vaše názory a podnety. Môžete ich opäť vyjadriť v Prieskume názorov študentov na predmet a učiteľa v letnom semestri 2023/2024.