Podnikovohospodárska fakulta, ako aj celá Ekonomická univerzita v Bratislave sa chce neustále zlepšovať. Pomôžte nám, prosím, v tomto úsilí! Iba ak vieme, čo bolo z Vášho pohľadu dobré a čo zlé, vieme na to reagovať a zlepšiť sa, a tým vytvárať stále lepšie prostredie a podmienky predovšetkým pre Vás!

Preto pravidelne každý semester organizujeme Študentskú anketu - Prieskum názorov študentov na predmet / učiteľa.

  • Prieskum prebieha na všetkých fakultách Ekonomickej univerzity v Bratislave v spolupráci so Študentským parlamentom Ekonomickej univerzity a študentskými parlamentmi jednotlivých fakúlt.
  • V prieskume sa vyjadrujete ku všetkým vyučovaným predmetom v danom semestri akademického roka.
  • Prieskum sa realizuje prostredníctvom AISu.
  • Prieskum je anonymný a dobrovoľný, ale budeme radi ak nás pochválite za to dobré a poviete nám, čo robíme podľa Vás zle.
  • Prieskum sa vyhodnocuje až po skončení skúškového obdobia daného semestra a vedenie fakulty má prístup len ku súhrnným údajom.

Ďakujeme všetkým študentom, ktorí sa do prieskumu zapájajú a to, že Vaše pripomienky berieme vážne, nie sú len sľuby. Opatrenia realizované na základe výsledkov prieskumov:

  • každý vyučujúci vie vykonať sebareflexiu na základe svojho sumárneho hodnotenia,
  • vedúci katedier, resp. garanti predmetov vykonávajú s vyučujúcimi individuálne pohovory s cieľom zlepšenia ich pedagogických a komunikačných zručností,
  • vyučujúcim s identifikovanými nedostatkami sú nariaďované konzultácie so skúsenými pedagógmi, resp. garantmi predmetov,
  • v prípade pretrvávajúcich nedostatkov môže dôjsť (a v minulosti aj niekoľko krát došlo) ku stiahnutiu vyučujúceho z predmetu alebo z celej výučby.