Načítavam stránku...

Olympiáda podnikový hospodár


Olympiáda podnikový hospodár je súťaž s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorá je určená pre študentov maturitného ročníka stredných škôl ekonomického zamerania, stredných škôl neekonomického zamerania a stredných škôl zameraných na služby. Predmetom súťaže je testovanie znalosti študentov v rámci celého územia Slovenskej republiky z oblastí:

 • ekonómie,
 • podnikovej ekonomiky,
 • Európskej únie,
 • náuky o spoločnosti,
 • finančnej gramotnosti.

Cieľom súťaže je popularizácia ekonómie ako vedného a študijného odboru a podpora celospoločenských snáh o zvyšovanie finančnej gramotnosti mladých ľudí, ako aj zvýšenie pripravenosti a záujmu potenciálnych uchádzačov o štúdium na Podnikovohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach. Súťaž je organizovaná Podnikovohospodárskou fakultou Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach.

Priebeh súťaže

Olympiáda podnikový hospodár pozostáva zo školského a celoslovenského kola. Konkrétne termíny jednotlivých kôl platné pre aktuálny ročník súťaže nájdete v časti Harmonogram. Súťažiaci budú rozčlenení do troch skupín v závislosti od druhu navštevovanej strednej školy (súťažiaci zo stredných škôl ekonomického zamerania, súťažiaci zo stredných škôl neekonomického zamerania a súťažiaci so stredných škôl zameraných na oblasť služieb). Pre každú skupinu súťažiacich bude zostavený osobitný test zohľadňujúci učebné osnovy daného druhu strednej školy.

Školské kolá
 • prebiehajú na registrovaných stredných školách vo forme online testu,
 • online test pozostáva z uzavretých testových otázok, ktoré bude možné zodpovedať formou výberu z variant A, B, C alebo D, pričom len jeden variant je správny,
 • sú zabezpečované osobami zodpovednými pre potreby komunikácie a koordinácie súťaže (pedagógmi) na danej strednej škole,
 • otázky sú vytvárané organizátormi spolu s pedagógmi stredných škôl, čo znamená, že otázky sú kompatibilné s ich vyučovacím procesom,
 • konajú sa v priebehu vopred presne vymedzeného termínu a času, pričom samotné stredné školy samé rozhodnú, v ktorý konkrétny deň a v akom čase budú testovanie organizovať.
Celoslovenské kolo
 • organizované na Podnikovohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach,
 • zúčastnia sa ho úspešní študenti zo školských kôl podľa počtu získaných bodov,
 • skladá sa z písomnej a ústnej časti,
 • písomná časť bude pozostávať z testových otázok a slovných úloh, ktoré bude možné zodpovedať formou výberu z variant A, B, C alebo D, pričom len jeden variant je správny,
 • piati najlepší uchádzači z každej skupiny súťažiacich postupujú na ústnu časť, ktorá pozostáva z prezentácie vypracovanej prípadovej štúdie pred odbornou komisiou,
 • víťazmi súťaže budú súťažiaci, ktorí sa umiestnia na prvých troch miestach v rámci každej skupiny súťažiacich.

Všetci účastníci celoslovenského kola súťaže budú v prípade záujmu prijatí na 1. stupeň bakalárskeho štúdia na Podnikovohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach
BEZ POVINNOSTI VYKONANIA PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK.

Registrácia

Registrácia na Olympiádu podnikový hospodár je realizovaná prostredníctvom elektronického formulára, ktorý bude zaslaný na všetky stredné školy ekonomického zamerania, neekonomického zamerania a stredné školy zamerané na služby, ktoré sídlia na území Slovenskej republiky. Elektronický formulár následne vyplní poverený zamestnanec strednej školy, ktorý sa zároveň stane zodpovednou osobou, resp. koordinátorom olympiády na danej strednej škole. Registračný formulár pre strednú školu sa zobrazí kliknutím na nasledujúci odkaz:

Rovnako je potrebná registrácia aj samotného maturanta registrovanej strednej školy, aby následne mohol vyplniť online test v rámci školského kola olympiády.  Po registrácií mu do niekoľkých dní bude na poskytnutú e-mailovú adresu zaslaný internetový odkaz pre vyplnenie online testu. Registrácia študenta prebieha na nasledujúcom odkaze:

 

Štatút

Podmienky a pravidlá súťaže Podnikový hospodár upravuje Štatút súťaže.

Harmonogram

Bezplatná registrácia škôl a maturantov do 29. februára 2020
Školské kolo marec 2020
Celoslovenské kolo apríl 2020

 

Presné termíny konania školských kôl a celoslovenského kola oznámime súťažiacim priebežne v tejto časti webovej stránky a taktiež aj prostredníctvom e-mailovej správy.

 

Partneri

 

Súťaž sa organizuje pod záštitou dekana Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach Dr. h. c. prof. RNDr. Michala Tkáča, CSc. a v spolupráci s Nadáciou profesora Čolláka a Nadáciou profesora Pázmana.

Informácie pre študentov a školy

Informácie pre študenta

Teší nás, že ste sa rozhodli zúčastniť Olympiády podnikový hospodár. Prvým krokom študenta v súťaži je jeho registrácia cez registračný formulár, aby sme Vám ešte pred konaním školského kola mohli zaslať internetový odkaz pre vyplnenie online testu. Následne je úlohou študenta dostaviť sa v deň testovania na svoju strednú školu, kde sa prihlási prideleným menom a heslom do systému e-learning na webovej stránke Podnikovhospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach a vyplní online test. Po vyriešení testu študent odošle test a nastane proces spracovania výsledkov organizátormi. Samotné vyhodnotenie následne zašleme koordinátorovi a súťažiacemu na poskytnutú e-mailovú adresu. Inštrukcie ohľadom vypĺňania poskytnú súťažiacim určení koordinátori na stredných školách. Všetky otázky a podnety môžete adresovať organizátorom na e-mailovú adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

Súťažiaci budú odpovedať na testové otázky zamerané na nasledovné oblasti:

 • ekonómia,
 • podniková ekonomika,
 • Európska únia,
 • náuka o spoločnosti,
 • finančná gramotnosť.

Čo potrebuješ vedieť o Olympiáde podnikový hospodár?

 • Olympiáda podnikový hospodár je určená pre študentov maturitného ročníka všetkých stredných škôl ekonomického zamerania, stredných škôl neekonomického zamerania a stredných škôl zameraných na oblasť služieb, ktoré sídlia na Slovensku.
 • Účasť Ti môže pomôcť dostať sa na vysnívanú vysokú školu bez prijímacích skúšok.
 • Nepotrebuješ nič iné, iba sadnúť za školský počítač a vyplniť test.
 • Žiadne poplatky podmieňujúce účasť.
 • Okrem kalkulačky (resp. excelu) nepotrebuješ žiadne iné pomôcky.
 • Stačí mať základy z problematiky prebraného učiva, všeobecný prehľad a logické myslenie.
 • Všetky termíny a dôležité informácie nájdeš na internetovej stránke súťaže a na facebookovej stránke fakulty.
 • Nájdeš nových kamošov, možno aj budúcich spolužiakov.
 • Môžeš vyhrať hodnotné ceny.
 • Spoznáš metropolu východu Košice.

Študijné materiály:

Pre lepšie zvládnutie Olympiády podnikový hospodár odporúčame študentom preštudovať nasledujúce texty a odkazy:

 • Novák, J. - Šlosár, R.: Základy ekonómie a ekonomiky pre stredné školy, SPN - Mladé letá, tretie aktualizované vydanie, 2016.
 • Lisý, J. a kol.: Základy ekonómie a ekonomiky, EKONÓM, 2015.
 • Durajková, D. – Kopecká, H. – Vargová , D. : Občianska náuka pre 3. ročník gymnázia. Bratislava : SPN – Mladé letá, 2012.
 • Kusková, A. – Krátka, D.: Základy práva. Bratislava : SPN – Mladé letá, druhé vydanie, 2009.
 • Tóth, R.: Základy politológie. Bratislava : SPN – Mladé letá, 2007.
 • Sopóci, J. – Búzik, B.: Základy sociológie. Bratislava : SPN – Mladé letá, 2009.
 • Martinková - Vavrová: Nová maturita NÁUKA O SPOLOČNOSTI, časť Ekonómia a ekonomika, kapitoly: Národné a svetové hospodárstvo (integrácia, zoskupenia) Európska únia
 • Európa v 12 lekciách (je dostupná tu: ec.europa.eu/publications - alebo stiahni PDF )
 • Rumanová a kol.: Poznaj EU, si jej súčasťou, SPU Nitra, 2012.
 • Európska únia - najväčší projekt starého kontinentu. Z toho kapitoly 3: zrod myšlienky európskeho zjednotenia, 4: História novodobej európskej integrácie a 5: Inštitúcie Európskej únie.
 • Dokumenty pre štúdium Národnej banky Slovenska - https://www.nbs.sk/sk/vzdelavanie/studenti

Informácie pre školy a výchovných poradcov

Školské kolá Olympiády podnikový hospodár sú zabezpečované po technickej stránke samotnými strednými školami. Úlohou samotnej školy je poveriť učiteľa alebo výchovného poradcu so zabezpečením počítačovej miestnosti, prečítania pokynov pred začatím testovania a vykonania dozoru počas testovania. Nakoľko testovanie prebieha elektronickou formou, spracovanie a vyhodnocovanie výsledkov prebieha v réžií organizátora súťaže.

Úlohou strednej školy je registrovať školu  a študentov prostredníctvom elektronického formulára, ktorý sa nachádza na tejto stránke v časti registrácia. Prostredníctvom registrácie školy sa daný zamestnanec strednej školy stáva koordinátorom pre túto súťaž. Pre zjednodušenie registrácie väčšieho počtu študentov do súťaže je možné zaslať na e-mailovú adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. menný zoznam študentov, ktorí sa zapoja do súťaže, vrátane ich aktívnych e-mailových adries. Následne registráciu urobíme za Vás. Jednotlivé pokyny pre školské kolo zašleme koordinátorom na poskytnuté e-mailové adresy.

Všetky otázky a podnety v súvislosti s Olympiádou podnikový hospodár môžete adresovať organizátorom na e-mailovú adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Organizátor

Podnikovohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach (ďalej PHF EU) vznikla v roku 1992 ako piata fakulta univerzity. Jej vzniku predchádzalo dlhé obdobie vývoja vysokoškolského ekonomického vzdelávania v Košiciach.

Fakulta získala v rokoch 2008 a 2010 ocenenie Národná cena Slovenskej republiky za kvalitu, ktoré každoročne udeľuje Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo. Toto ocenenie fakulta získala  na  základe  vyhodnotenia  súťaže  Národná  cena  Slovenskej  republiky  za  kvalitu  2008 v kategórii C3 – iné organizácie verejného sektora a v roku 2010 „Ocenený finalista v kategórii C3“, do ktorej sa zapojila. Ocenenie spoločne osobne prevzali dňa 3. novembra 2008 a dňa 8. novembra 2010 z rúk prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča rektor EU v Bratislave Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD., a dekan PHF EU Dr. h. c. prof. RNDr. Michal Tkáč, CSc. Ocenenie predstavuje pre fakultu uznanie a potvrdenie správnosti jej smerovania v oblasti zlepšovania výkonnosti a kvality, ale je aj záväzkom pre neustále zlepšovanie systému kvality vo všetkých jej procesoch.

Nadaným študentom je na pôde PHF venovaná osobitná pozornosť už niekoľko rokov vo forme unikátneho študijného programu HONORIS, ktorý je dostupný len pre študentov druhého stupňa štúdia. Program je svojim nastavením výnimočný v podmienkach Košického kraja, ako aj v podmienkach celej Slovenskej republiky. Program HONORIS rieši intenzívnejšie prepojenie vysokoškolského vzdelávania na prax a potreby zamestnávateľov, kde odborníci zo spoločnosti T-Systems Slovakia s.r.o. participujú na vzdelávaní študentov PHF EU v oblasti projektového manažmentu, pričom celý program je vedený v anglickom jazyku. Absolvovaním programu HONORIS budú mať študenti zabezpečený bezproblémový vstup na trh práce a získajú tak mimoriadnu konkurenčnú výhodu na trhu práce.

Úspešnosť našich študentov nie len na trhu práce potvrdzujú aj ich umiestnenia v rámci domácich, ale aj medzinárodných súťaží. V silnej konkurencii tímov zo 40 krajín celého sveta získali v roku 2016 naši študenti jedinečný úspech v podobe vynikajúceho 4. miesta vo svetovom finále medzinárodnej súťaže Global Management Challenge, ktoré sa konalo v čínskom Macau. Naši študenti sa na celosvetové finálne dostali ako reprezentanti Slovenskej republiky po víťazstve v národnom finále súťaže Global Management Challenge 2015/16, keď zvíťazili v konkurencii 8 najlepších tímov zo Slovenska. Opätovne v roku 2017 reprezentovali študenti PHF vo svetovom finále medzinárodnej súťaže Global Management Challenge, keď patrili medzi 6 najlepších tímov z 22 krajín sveta.

Excelentné výkony podávajú študenti v individuálnych, ale aj kolektívnych aktivitách týkajúcich sa športu. Na 42. ročníku „POHÁRA REKTORA“ v medzi fakultných športových súťažiach obsadili študenti našej fakulty v celkovom hodnotení vynikajúce druhé miesto. Nesmieme zabudnúť aj iné úspechy, ako je prvenstvo vo Futbalovom turnaji o pohár dekana Ekonomickej fakulty Technickej univerzity v Košiciach alebo tretie miesto v Univerzitnej lige Košice 2019.

K úspechom študentov napomáhajú aj aktivity fakulty v rámci intenzívnej spolupráce s hospodárskou praxou, ktorá je pre PHF dôležitá nielen vzhľadom na proces výučby, ale aj z hľadiska výskumu. Potreba účelného prepájania teoretických poznatkov s poznatkami a požiadavkami hospodárskej praxe vedie k spolupráci s rôznymi inštitúciami a jednotlivcami, čím umožňujeme študentom zúčastniť sa výberových prednášok, podujatí napr. ACCA Business Game, Megenta Game, prednáškach odborníkov z praxe v rámci Týždňa VaT, možnosti účasti študentov na rôznych programoch, stážach, či pracovných ponukách.

Na základe doterajších výsledkov v pedagogickej, vedeckovýskumnej a publikačnej oblasti, ako aj v oblasti zahraničných vzťahov a spolupráce s hospodárskou praxou sa Podnikovohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach stala vo východoslovenskom regióne najvýznamnejším centrom v oblasti výchovy ekonómov a manažérov pre potreby podnikov, firiem a inštitúcií.

Prepojenia na sociálne siete

Podstatné informácie o tom, ako to žije na fakulte usporadujúcej Olympiádu podnikový hospodár nájdeš aj na týchto adresách:

Web stránka fakulty

Facebook fakulty

Instagram

FaLang translation system by Faboba

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?