Informačný deň pre I. stupeň štúdia v akademickom roku 2020/2021

Dňa 6. februára 2020 (Michalovce) a 7. februára 2020 (Košice) sa akademická obec PHF EU opäť raz stretla na Informačných dňoch pre I. stupeň štúdia, ktoré prilákali v porovnaní s minulým obdobím vyšší počet záujemcov o štúdium aj vďaka zvýšenej intenzite komunikácie s uchádzačmi o štúdium na sociálnych sieťach. Informačného dňa sa na EU v Bratislave a Košiciach zúčastnilo viac ako 2 000 uchádzačov. Spolu 283 uchádzačov o štúdium na PHF EU v Košiciach a  Michalovciach privítal v priestoroch fakulty organizačný tím zostavený zo zamestnancov fakulty a členov Študentského parlamentu ekonómov (ŠPE). Pre záujemcov boli pripravené prezentácie pre I. stupeň štúdia, kde sa okrem informácií o prijímacom konaní dozvedeli podrobnosti o ponúkaných študijných programoch ekonomika a manažment podnikuobchodné podnikanie a zároveň o unikátnych možnostiach štúdia vrátane 1. ročníka organizovanej celoslovenskej Olympiáde podnikový hospodár.

Program pre uchádzačov o štúdium bol pestrý v Košiciach aj Michalovciach. Pred a po hlavnej časti programu v Košiciach mohli záujemcovia spoznať priestory fakulty, dokonca mali možnosť zúčastniť sa reálnych konzultácií na externom štúdiu a zúčastniť sa interaktívnych hier, ktoré pre nich pripravil ŠPE. Po privítaní dekanom fakulty, predstavila prodekanka pre vzdelávanie praktické informácie k prijímaciemu konaniu na I. stupeň štúdia, prodekanka pre rozvoj fakulty a styk s verejnosťou informovala študentov o unikátnych možnostiach štúdia a hlavne o Olympiáde podnikový hospodár, ktorú PHF EU organizuje ako celoslovenskú súťaž pre stredoškolákov v súvislosti s prijímacím konaním. V rámci programu informoval uchádzačov o štúdium prodekan pre medzinárodné vzťahy a informatizáciu o ponúkaných mobilitách. Pre uchádzačov v Košiciach sme zaradili do programu aj pútavú prednášku Ing. Dalibora Cicmana – v súčasnosti skúseného podnikateľa, ktorý vybudoval po absolvovaní štúdia na PHF EU úspešnú spoločnosť s výživovými doplnkami GymBeam. Tento rok boli okrem informačného stánku Študijného oddelenia, pripravené aj stánky partnerov Ryba Košice, Toyota Autolux Košice, T-Systems Slovakia a ŠPE. V Michalovciach porozprával uchádzačom o štúdium o uplatnení svojich skúseností nadobudnutých štúdiom na PHF EU v praxi v rámci svojej prednášky Ing. Martin Buršák zo spoločnosti Syráreň Bel Slovensko.

Študenti a zamestnanci fakulty si zaslúžia uznanie za pozitívne naladenie, poskytnutie vyčerpávajúcich informácií a ústretovú spoluprácu so spoločným cieľom – predstaviť našu alma mater v tom najlepšom svetle. Dúfame, že PHF EU poskytla účastníkom stredných škôl množstvo cenných informácií a pozitívnych dojmov, ktoré im pomôžu v správnom rozhodovaní o budúcom smere ich štúdia. V porovnaní s minulými rokmi bol záujem uchádzačov o účasť na Informačnom dni väčší, čo považujeme za dobrý predpoklad na zvýšenie počtu študentov na PHF EU Košiciach, ako aj na Pedagogickom pracovisku Michalovce.

 

Fotogaléria