1. Ako jediná fakulta na východnom Slovensku poskytuje komplexné vysokoškolské vzdelávanie budúcich podnikových ekonómov a manažérov
 2. Umožňuje získať bakalársky diplom na britskej univerzite
 3. Ponúka širokú paletu zahraničných študijných pobytov a stáži
 4. Sprostredkúva špecifické zahraničné študijné pobyty aj pre študentov zo sociálne znevýhodneného prostredia
 5. Má zebezpečený prístup k najvýznamnejším svetovým elektronickým informačným zdrojom a databázam
 6. Na svojej pôde organizuje odborné prednášky popredných slovenských i svetových expertov
 7. Budova fakulty je umiestnená v historickom centre Košíc
 8. Nové priestory sú vybavené modernými informačno-komunikačnými technológiami
 9. Poskytuje prístup k školiacim a učebným materiálom prostredníctvom e-learningových kurzov
 10. Pevné a mobilné Wi-Fi pripojenie je zabezpečené v areáli celej fakulty
 11. V spulupráci so študentskými organizáciami prispieva k obohacovaniu mimoškolského študentského života
 12. a mnoho ďalších dôvodov...