Neoodeliteľnou súčasťou vedecko-výskumnej činnosti na Podnikovohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach sú aj vedecké a odborné časopisy slúžiace na prezentáciu výskumu domácich, ako aj zahraničných autorov.

Vedecký časopis (recenzovaný)

Cieľom časopisu je publikovať príspevky zaoberajúce sa novými poznatkami z oblasti ekonomických teórií a ich aplikácii v podnikovej praxi. Zameranie časopisu pokrýva široké spektrum výskumných problematík podnikového hospodárstva, manažmentu, marketingu a financií, vedomostnej ekonomiky, inovácií a pod.

Jazyk: anglický

ISSN 1337-6020

Vedecký časopis (recenzovaný)

Časopis je určený čitateľom z radov štatistikov, aplikovaných štatistikov, teoretických inovátorov, riadiacich pracovníkov z oblasti inovácie, konštruktérov, návrhárov, ale aj technológov vo všetkých výrobných, ale aj nevýrobných odvetviach. Pre praktikov by mal byť zdrojom informácií o najnovších vedeckých poznatkoch, nových ideách, metódach a postupoch použiteľných pri inováciách v najvšeobecnejšom slova zmysle, pre teoretikov žriedlom inšpirácie o možnosti využiteľnosti ich znalostí v konkrétnych podmienkach výrobnej i nevýrobnej praxe.

Jazyk: slovenský, český, poľský, anglický

ISSN 1338-5224

Odborný časopis

Zámerom časopisu je vytvoriť priestor pre autorov z vedecko-výskumných a vzdelávacích inštitúcií, ako aj pre autorov z podnikovej praxe, ktorí sa chcú podeliť so svojimi výsledkami výskumov, skúsenosťami, postrehmi. Časopis publikuje odborné príspevky, analýzy, výsledky výskumov, komentáre a diskusie z oblasti podnikového manažmentu, manažmentu organizácií verejnej správy, strategického riadenia podniku, manažmentu ľudských zdrojov, manažmentu výrobného procesu, manažmentu zmien, manažmentu kvality, organizačnej kultúry, manažmentu znalostí, vzdelávania, informačného manažmentu, informačných systémov a technológií v riadení a pod.

Jazyk: slovenský, český, anglický

ISSN 1336-7137

Vedecký časopis (recenzovaný)

Vedecký časopis je zameraný na rozvíjanie ekonomickej teórie, manažmentu, marketingu, financií a ich aplikácií v podnikovej praxi. Obsahuje vedecké články a recenzie.

Jazyk: slovenský, český, anglický, ruský

ISSN 1335-9746