Projekty štrukturálnych fondov EÚ realizované Ekonomickou univerzitou v Bratislave, na základe schválených žiadostí o nenávratný finančný príspevok

Optimalizácia systémov výživy nosníc a prípravy krmív s využitím enzymatických prípravkov na zvýšenie efektivity chovu nosníc a kvality produkcie vajec pre potravinársky priemysel

Identifikácia projektu a dodatok zmluvy k projektu zverejnený v centrálnom registri zmlúv

Výstavba a zabezpečenie vnútorného vybavenia vzdelávacích priestorov  PHF EU v Košiciach

Operačný program 2620002 OP Výskum a vývoj
Prioritná os 5  Infraštruktúra vysokých škôl
Opatrenie 5.1 Budovanie infraštruktúry vysokých škôl a modernizácia ich vnútorného vybavenia za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu
Kód výzvy OPVaV-2008/5.1/01-SORO
ITMS 26250120006
Časový rámec realizácie projektu 01/2009 – 04/2011

Rekonštrukcie a modernizácie priestorov PHF EU, obstaranie IKT, vybavenia a laboratórno – technologického zariadenia

Operačný program 2620002 OP Výskum a vývoj
Prioritná os 5  Infraštruktúra vysokých škôl
Opatrenie 5.1 Budovanie infraštruktúry vysokých škôl a modernizácia ich vnútorného vybavenia za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu
Kód výzvy OPVaV-2008/5.1/01-SORO
ITMS 26250120018
Časový rámec realizácie projektu 03/2009 – 04/2013

 

Odkazy na jednotlivé inštitúcie

Európska únia - Európsky fond regionálneho rozvoja

Operačný program Výskum a vývoj

Agentúra Ministerstva školstva pre štrukturálne fondy EÚ