Činnosť oddelenia pre vedu a doktorandské štúdium

  • zabezpečuje činnosti na úseku vedy a doktorandského štúdia,
  • spracováva štatistické materiály týkajúce sa publikačnej činnosti, vrátane štatistických výkazov pre Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (MŠVVaŠ) SR,
  • vypracováva správy o vedeckovýskumnej činnosti za EU PHF,
  • organizuje fakultné kolá študentskej vedeckej a odbornej činnosti (ŠVOČ) organizuje medzinárodné vedecké konferencie,
  • pripravuje podklady k akreditácii,
  • zabezpečuje mimoriadne úlohy na základe požiadaviek oddelenia pre vedu a doktorandské štúdium EU a požiadaviek dekana EUBA PHF,
  • zabezpečuje činnosti súvisiace s projektmi (monitorovanie, informácie pre katedry, kompletizovanie a evidencia),
  • zabezpečuje činnosti súvisiace s habilitačným a vymenúvacím konaním,
  • pripravuje podkladové materiály na rokovanie Vedeckej rady EUBA PHF.

 

Kontakty

e-mail:

 

DUĽOVÁ SPIŠÁKOVÁ, Emília, doc. Ing., PhD.

DUĽOVÁ SPIŠÁKOVÁ, Emília, doc. Ing., PhD.

prodekanka pre vedu a doktorandské štúdium - štatutárny zástupca dekana

docentka

Dekanát T13/11C +421557223226
VAJTOVÁ, Daniela

VAJTOVÁ, Daniela

referent pre vedu, výskum, habilitačné a vymenúvacie konanie; referent medzinárodných vzťahov

referentka

T11/3A +421557223287
ČONKOVÁ, Monika, Ing., PhD.

ČONKOVÁ, Monika, Ing., PhD.

správca webovej stránky, vedecký pracovník a referent pre vedu a doktorandské štúdium

T11/6B +421557223240 +421951281902