Činnosť oddelenia pre vedu a doktorandské štúdium

  • zabezpečuje činnosti na úseku vedy a doktorandského štúdia,
  • spracováva štatistické materiály týkajúce sa publikačnej činnosti, vrátane štatistických výkazov pre Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (MŠVVaŠ) SR,
  • vypracováva správy o vedeckovýskumnej činnosti za EU PHF,
  • organizuje fakultné kolá študentskej vedeckej a odbornej činnosti (ŠVOČ) organizuje medzinárodné vedecké konferencie,
  • pripravuje podklady k akreditácii,
  • zabezpečuje mimoriadne úlohy na základe požiadaviek oddelenia pre vedu a doktorandské štúdium EU a požiadaviek dekana EUBA PHF,
  • zabezpečuje činnosti súvisiace s projektmi (monitorovanie, informácie pre katedry, kompletizovanie a evidencia),
  • zabezpečuje činnosti súvisiace s habilitačným a vymenúvacím konaním,
  • pripravuje podkladové materiály na rokovanie Vedeckej rady EUBA PHF.

 

Kontakty

e-mail:

 

DUĽOVÁ SPIŠÁKOVÁ, Emília, doc. Ing., PhD.

DUĽOVÁ SPIŠÁKOVÁ, Emília, doc. Ing., PhD.

prodekanka pre vedu a doktorandské štúdium; štatutárny zástupca dekana

docentka

Dekanát T13/11C +421557223226

 

 

MIHALČOVÁ, Bohuslava, prof. Ing., PhD. & PhD., EUR ING.

MIHALČOVÁ, Bohuslava, prof. Ing., PhD. & PhD., EUR ING.

vedúca katedry; študijný poradca pre 3. stupeň štúdia

profesorka

T11/10 +421557223238

Konzultačné hodiny (študijný poradca pre 3. stupeň štúdia)

utorok: 10:00 - 12:00

štvrtok: 10:00 - 12:00

ČONKOVÁ, Monika, Ing., PhD.

ČONKOVÁ, Monika, Ing., PhD.

správca web. stránky, p. vedecký pracovník a referent pre vedu a doktorandské štúdium

Iná pozícia

T11/6B +421557223240 +421951281902
KURIMSKÁ PAJERSKÁ, Erika, Ing., PhD.

KURIMSKÁ PAJERSKÁ, Erika, Ing., PhD.

odborná asistentka; referentka pre vedu, výskum, habilit. a vymenúvacie konanie a medzin. vzťahy

Iná pozícia

T11/3A +421557223287

Alias: