Zoznam habilitovaných a inaugurovaných

Zoznam habilitovaných na PHF EU

Zoznam inaugurovaných na PHF EU

 

Dokumenty týkajúce sa habilitačných a inauguračných konaní

Interná smernica č. 8/2011 o záverečných a habilitačných prácach vrátane príloh (.zip)

Interná smernica č. 13/2008 (16.10.2008)

Interná smernica č, 4/2014 - Kritériá na získanie titulu docent/profesor v rámci habilitačných konaní a konaní na vymenúvanie za profesorov na Ekonomickej univerzite v Bratislave

Prílohy k internej smernici č. 4/2014 - Kritériá na získanie titulu docent/profesor v rámci habilitačných konaní a konaní na vymenúvanie za profesorov na Ekonomickej univerzite v Bratislave

Kritériá na získanie titulu docent a profesor na EU v Bratislave - príloha k internej smernici č. 4/2014 - Kritériá na získanie titulu docent/profesor v rámci habilitačných konaní a konaní na vymenúvanie za profesorov na Ekonomickej univerzite v Bratislave

Informácie o záverečných a habilitačných prácach - Odkaz na univerzitnú stránku venujúcu sa tejto oblasti

 

Ďalšie informácie

Postup získavania vedecko-pedagogických titulov vyhláška Ministerstva šškolstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (MŠVVaŠ) SR č. 6/2005 - Časová verzia predpisu účinná od: 15.01.2013

Habilitačné a inaguračné prednášky - Odkaz na univerzitnú stránku venujúcu sa tejto oblasti

Dokumenty, smernice, výročné správy a predpisy EU v Bratislave - Odkaz na univerzitnú stránku venujúcu sa tejto oblasti