ponúka študentom možnosť vypracovať odborné práce na témy súvisiace s oblasťou štúdia na našej fakulte. Zapojenie sa do ŠVOČ prináša študentom cenné skúsenosti, detailnejší pohľad na skúmanú problematiku, ako aj zdokonalenie analytických schopností v oblasti vedeckého skúmania. Takto získané poznatky a zručnosti môžu študenti využiť pri písaní a obhajobe diplomovej, resp. bakalárskej práce, v ďalšom štúdiu alebo vo svojom budúcom zamestnaní.

25. fakultné kolo ŠVOČ sa v akademickom roku 2020/2021 uskutočnilo dňa 4. mája 2021 o 9:00 hod. cez MS Teams.

Termín odovzdania práce v elektronickej forme: najneskôr do 23.4.2021 na oddelenie pre vedu a doktorandské štúdium.

Následne je potrebné doručiť posudky prác (posudok externého posudzovateľa (mimo katedry vedúceho práce) a posudok vedúceho práce) na oddelenie pre vedu a doktorandské štúdium najneskôr do 30. apríla 2021.

V prípade záujmu o pasívnu účasť na online fakultnom kole ŠVOČ požiadajte o prístup do príslušného tímu na portáli MS Teams prostredníctvom oddelenia pre vedu a doktorandské štúdium.

Prílohy a ďalšie informácie

Prihláška na ŠVOČ (.zip)

Usmernenie

Šablóna na prácu SVOČ (.zip)

Posudok vedúceho práce ŠVOČ (.zip)

Posudok oponenta práce ŠVOČ (.zip)

 

Informácie a odovzdávanie prác v elektronickej podobe na referáte pre vedu a doktorandské štúdium:

Ing. Monika ČONKOVÁ, PhD.

tel.: +421 (0)951 281 902, +421 (0)55 722 3240
e-mail:
web:  https://phf.euba.sk/veda-a-vyskum/vedeckovyskumna-cinnost/svoc

 

Výsledky

Výsledok fakultného kola ŠVOČ 2020/2021

Výsledok fakultného kola ŠVOČ 2019/2020

Výsledok fakultného kola ŠVOČ 2018/2019

Výsledok fakultného kola ŠVOČ 2017/2018

Výsledky univerzitných kôl ŠVOČ

 -