26. fakultné kolo ŠVOČ sa v akademickom roku 2021/2022 uskutočnilo dňa 5. mája 2022 o 9.00 hod. prezenčne

ŠVOČ ponúka študentom možnosť vypracovať odborné práce na témy súvisiace s oblasťou štúdia na našej fakulte. Zapojenie sa do ŠVOČ prináša študentom cenné skúsenosti, detailnejší pohľad na skúmanú problematiku, ako aj zdokonalenie analytických schopností v oblasti vedeckého skúmania. Takto získané poznatky a zručnosti môžu študenti využiť pri písaní a obhajobe diplomovej, resp. bakalárskej práce, v ďalšom štúdiu alebo vo svojom budúcom zamestnaní.

Najlepšie práce sú ocenené finančne:

1. miesto 300€
2. miesto 200€
3. miesto 100€

ale tiež výhodami pri výberových konaniach na zahraničné študijné pobyty v rámci programu Erasmus+ a nominované na ďalšie súťaže.

Najlepšia práca na I. a II. stupni je tiež zaradená do celouniverzitného kola ŠVOČ, v rámci ktorého 3 najlepšie práce na každom stupni štúdia sú v súlade s internou smernicou tiež finančne ocenené.

Termín odovzdania práce v elektronickej forme najneskôr dva týždne pred termínom fakultného kola na oddelenie pre vedu a doktorandské štúdium.

Následne je potrebné doručiť posudky prác (posudok oponenta a posudok vedúceho práce) na oddelenie pre vedu a doktorandské štúdium najneskôr týždeň pred termínom fakultného kola.

V prípade realizácie ŠVOČ online formou a záujmu o pasívnu účasť na online fakultnom kole ŠVOČ požiadajte o prístup do príslušného tímu na portáli MS Teams prostredníctvom oddelenia pre vedu a doktorandské štúdium.

 

Prílohy a ďalšie informácie

Prihláška na ŠVOČ (.zip)

Usmernenie

Šablóna na prácu SVOČ (.zip)

Posudok vedúceho práce ŠVOČ (.zip)

Posudok oponenta práce ŠVOČ (.zip)

 

Informácie a odovzdávanie prác v elektronickej podobe na referáte pre vedu a doktorandské štúdium:

Ing. Monika ČONKOVÁ, PhD.

tel.: +421 (0)951 281 902, +421 (0)55 722 3240
e-mail:
web:  https://phf.euba.sk/veda-a-vyskum/vedeckovyskumna-cinnost/svoc

 

Výsledky

Výsledok fakultného kola ŠVOČ 2021/2022

Výsledok fakultného kola ŠVOČ 2020/2021

Výsledok fakultného kola ŠVOČ 2019/2020

Výsledok fakultného kola ŠVOČ 2018/2019

Výsledok fakultného kola ŠVOČ 2017/2018

Výsledky univerzitných kôl ŠVOČ

 -