Každoročne organizovaná Študentská vedecká a odborná činnosť (ŠVOČ)

ponúka študentom možnosť vypracovať odborné práce na témy súvisiace s oblasťou štúdia na našej fakulte. Zapojenie sa do ŠVOČ prináša študentom cenné skúsenosti, detailnejší pohľad na skúmanú problematiku, ako aj zdokonalenie analytických schopností v oblasti vedeckého skúmania. Takto získané poznatky a zručnosti môžu študenti využiť pri písaní a obhajobe diplomovej, resp. bakalárskej práce, v ďalšom štúdiu alebo vo svojom budúcom zamestnaní.

Najlepšie práce sú ocenené finančne:

1. miesto 300€
2. miesto 200€
3. miesto 100€

ale tiež výhodami pri výberových konaniach na zahraničné študijné pobyty v rámci programu Erasmus+ a nominované na ďalšie súťaže.

Najlepšia práca bude tiež zaradená do celouniverzitného kola #ŠVOČ, v rámci ktorého 3 najlepšie práce na každom stupni štúdia, v súlade s Internou smernicou 9/2019, budú finančne ocenené nasledovne:

  1. miesto 500€
  2. miesto 400€
  3. miesto 300€
Fakultné kolo ŠVOČ 2020 sa v akademickom roku 2019/2020 uskutočnilo dňa 06.05.2020.

Termín odovzdania 2 prác v elektronickej forme pre posúdenie bol 17.04.2020 na oddelenie pre vedu a doktorandské štúdium.

Následne bolo potrebné doručiť posudky (posudok externého posudzovateľa a posudok vedúceho práce) na oddelenie pre vedu a doktorandské štúdium najneskôr do 30.04.2020.

Prílohy a ďalšie informácie

Požiadavky na vypracovanie práce ŠVOČ

Šablóna na prácu SVOČ (.zip)

Posudok vedúceho práce ŠVOČ (.zip)

Posudok oponenta práce ŠVOČ (.zip)

 

Informácie a odovzdávanie prác na referáte pre vedu a doktorandské štúdium (prípadne cez podateľňu PHF EUKE):

Ing. Monika ČONKOVÁ, PhD.

tel.: +421 (0)951 281 902, +421 (0)55 722 3240
e-mail:
web: https://phf.euba.sk/veda-a-vyskum/vedeckovyskumna-cinnost/svoc

 

Výsledky

Výsledok fakultného kola ŠVOČ 2019/2020

Výsledok fakultného kola ŠVOČ 2018/2019

Výsledok fakultného kola ŠVOČ 2017/2018

Výsledky univerzitných kôl ŠVOČ